program biostrateg

Jak to działa
w sześciu krokach

Projekt BIOCHP

Celem projektu jest opracowanie oraz przygotowanie do wdrożenia kogeneracyjnej kotłowni bazującej na turbinie gazowej wykorzystującej technologię produkcji energii elektrycznej i ciepła ze zmikronizowanej odpadowej biomasy.

Biomasa

Biomasa to trzecie na świecie źródło energii. Biomasą pochodzenia rolnego nazywamy surowce uboczne z produkcji roślinnej, pozostałości z przetwórstwa rolno-spożywczego przewidywane na biopaliwa stałe i rośliny energetyczne. Jednym z nośników energii w polskich warunkach jest słoma - pozostałości z upraw zbóż i rzepaku i to właśnie słoma jest najlepszym surowcem do mikronizowania.

Mikronizacja biomasy

Proces mikronizacji polega w całości na doprowadzeniu cząstek mielonego materiału do postaci cząsteczek o średnicy < 100 mikronów (jedna tysięczna milimetra). Proces mikronizacji jest procesem fizycznym, nie zachodzą przy tym żadne reakcje chemiczne, nie ma więc potrzeby używania katalizatorów, nie ma również produktów ubocznych. Produkt wyjściowy posiada lepszy skład jakościowo - ilościowy pod kątem cech procesowych spalania niż materiał poddany rozdrobnieniu.

Spalanie zmikronizowanej biomasy

Powtarzalna jakość i parametry energetyczne - dzięki małemu rozmiarowi cząstki proces spalania zbliżony do spalania gazu. Potencjał energetyczny słomy (mowa tu zwłaszcza o słomie szarej charakteryzującej się wysokim stopniem uwiędnienia) jest znaczący. Energia chemiczna 1 kg słomy zawierającej 15% wilgoci wynosi około 14.3 MJ, co jest równoważne z energią chemiczną 0.81 kg drewna kominkowego lub 0.41m3 wysokometanowego gazu ziemnego. W przypadku spalania biomasy zmikronizowanej zwiększa się sprawność, dzięki zmniejszeniu straty niedopalonych cząstek. Całkowita sprawność przekracza 90%.

Innowacyjność

Innowacyjność rozwiązania polega na połączeniu zespołu do mikronizacji z zespołem turbiny gazowej oraz zespołem kotła hybrydowego, co pozwoli na bezpośrednią, w ramach jednej linii przemianę biomasy na energię elektryczną i ciepło.

Turbina gazowa

Kocioł będzie mógł pracować na paliwie olejowym i/lub gazie (w zależności od wyboru strategicznego obszaru rynkowego) oraz biopaliwie mikropyłowym. Zasilany będzie również ciepłem w postaci powietrza z wylotu turbiny.

Kogeneracja

Kogeneracja (CHP) to równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w trakcie tego samego procesu technologicznego. Ze względu na wysoką skuteczność w ograniczaniu emisji produktów spalania do atmosfery, promowanie kogeneracji o wysokiej sprawności stanowi priorytet Unii Europejskiej.

Światowa eko innowacja
prosto z polski

earth

Rozwiązanie unikalne
w skali światowej

Projekt dotyczy produkcji energii i ciepła przy wykorzystaniu zmikronizowanego biopaliwa wytwarzanego w procesie technologicznym nie znanym dotychczas (poza sferą badawczą) w Polsce oraz nie mającego swojego odpowiednika na świecie. Zastosowany proces mikronizacji biomasy odpadowej mokrej jest nowatorskim rozwiązaniem w skali światowej. Innowacyjność rozwiązania polegać również będzie na połączeniu zespołu do mikronizacji z zespołem turbiny gazowej oraz zespołem kotła hybrydowego, co pozwoli na bezpośrednią, w ramach jednej linii przetworzenie biomasy na energię elektryczną i ciepło

Harmonogram projektu

Zakres projektu obejmuje przeprowadzenie prac rozwojowych mających na celu budowę prototypu kogeneracyjnej kotłowni, przeprowadzenie badań procesu produkcji energii i ciepła oraz przygotowania technologii do wdrożenia

graph

Program BIOSTRATEG

Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie, oraz transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach Programu.

Program będzie stymulował wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz całej gamy innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym.

Dowiedz się więcej »

Finansowanie programu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu.

Dowiedz się więcej »

Partnerzy