Projekt

„Badania oraz przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania energii i ciepła w kotłowni zasilanej zmikronizowaną biomasą” BioCHP dofinansowany w ramach Programu BIOSTRATEG

Całkowita wartość projektu:  50 630 400 PLN
Dofinansowanie NCBiR: 30 867 297 PLN
Okres realizacji: 36 m-cy (1.06.2015-31.05.2018)

 

Opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie oraz przygotowanie do wdrożenia kogeneracyjnej kotłowni bazującej na turbinie gazowej wykorzystującej technologię produkcji energii elektrycznej i ciepła ze zmikronizowanej odpadowej biomasy.

Projekt wpisuje się w obszar problemowy „Leśnictwo i przemysł” programu BIOSTRATEG, zakres tematyczny projektu obejmuje zagadnienie badawcze związane z opracowaniem nowych technologii wytwarzania bioenergii, w tym biopaliw z drzewnych produktów ubocznych, odpadów (przemysłowych i poużytkowych) i innych rodzajów biomasy.

Projekt dotyczy produkcji energii i ciepła przy wykorzystaniu zmikronizowanego biopaliwa wytwarzanego w procesie technologicznym nie znanym dotychczas (poza sferą badawczą) w Polsce oraz nie mającego swojego odpowiednika na świecie.  Innowacyjność rozwiązania polegać również będzie na połączeniu zespołu do mikronizacji z zespołem turbiny pyłogazowej oraz zespołem kotła hybrydowego, co pozwoli na bezpośrednią, w ramach jednej linii przemianę biomasy na energię elektryczną i ciepło. Kocioł będzie mógł pracować na paliwie olejowym i/lub gazie (w zależności od wyboru strategicznego obszaru rynkowego) oraz biopaliwie mikropyłowym. Zasilany będzie również ciepłem w postaci powietrza z wylotu turbiny. Obecnie na świecie nie są znane kotły z hybrydowym palnikiem na olej, gaz i mikropył.

Zakres projektu obejmuje przeprowadzenie prac rozwojowych mających na celu budowę prototypu kogeneracyjnej kotłowni, przeprowadzenie badań procesu produkcji energii i ciepła oraz przygotowania technologii do wdrożenia.

Fazy realizacji projektu:

Faza I badawcza

I ETAP badania przemysłowe mające doprowadzić do budowy prototypu kogeneracyjnej kotłowni
II ETAP zbudowanie z prototypu instalacji i przeprowadzenie na nim prac rozwojowych

Cel prac badawczych:

Wypracowanie warunków stabilnego procesu kogeneracji – produkcji energii i ciepła przy wykorzystaniu turbiny gazowej i hybrydowego kotła mogącego pracować zamiennie na biomasę oraz paliwa konwencjonalne.

Faza II przygotowanie technologii do wdrożenia

Opracowanie dokumentacji dla instalacji wdrożeniowej
Ochrona praw własności przemysłowej

 

Jak to działa:

Przygotowanie i produkcja paliwa - suszenie surowca, jego sortowanie, mikronizacja i przechowywanie.
Produkcja energii - dostarczenie paliwa, spalanie, rekuperacja i wytwarzanie energii elektrycznej.
Termiczna produkcja ciepła - odzysk ciepła, wytwarzanie ciepła/pary, oraz zarządzanie emisją

 

Harmonogram

Zakres projektu obejmuje przeprowadzenie prac rozwojowych mających na celu budowę prototypu kogeneracyjnej kotłowni, przeprowadzenie badań procesu produkcji energii i ciepła oraz przygotowania technologii do wdrożenia. W ramach realizacji części badawczej projektu podjęte zostaną prace mające na celu:

  • Opracowanie wstępnych założeń do prac B+R w zakresie instalacji kogeneracji z biomasy o mocy elektrycznej 1,5 MW i cieplnej 7 MW
  • Opracowanie modelu zmodernizowanej turbiny gazowej, komputerowe badania modelowe zmodernizowanej turbiny gazowej, wykonanie obliczeń oraz wykonanie projektu technologicznego elementów zmodernizowanej turbiny gazowej
  • Opracowanie modelu układu zasilania kotła ciepłem z turbiny, badania modelowe układu zasilania kotła ciepłem z turbiny obliczenia parametrów elementów układu zasilania kotła ciepłem z turbiny oraz wykonanie projektu technologicznego
  • Opracowanie modelu kotła hybrydowego, zasilanego mieszaniną olej/gaz i zmikronizowana biomasą lub każdym paliwem osobno, badania modelowe kotła hybrydowego, wykonanie obliczeń parametrów elementów kotła hybrydowego oraz wykonanie projektu technologicznego kotła hybrydowego wraz z systemem zasilania
  • Opracowanie modelu systemu sterowania i monitoringu, badania modelowe systemu sterowania i monitoringu przy różnych systemach zasilania paliwem   oraz wykonanie projektu technologicznego
  • Wykonanie prototypu linii oraz przeprowadzenie badań na prototypie

Etap przygotowań do wdrożenia obejmować będzie prace związane z przygotowaniem dokumentacji wdrożeniowej technologii, zgłoszeniem i uruchomieniem procedury związanej z ochroną własności przemysłowej (patent krajowy i europejski) oraz opracowaniem procedur związanych z wykorzystaniem rynkowym opracowanej technologii.

Partnerzy